به دنیای ماندگار خوش آمدید

کیفیت ، مشتری مداری ، نوآوری

پولیش و براش

پولیش و براش

ممکن است پروفیل آلومینیوم تحت تأثیر عوامل متعددی دچار عیوب سطحی مختلف گردد. برخی از این عیوب عبارتند از:

 • آثار شوره
 • آثار زیرسری
 • سایۀ اکسترود
 • لکه چربی
 • ساییدگی
 • خط قالب
 • آثار شوره
 • آثار زیرسری
 • سایۀ اکسترود
 • لکه چربی
 • ساییدگی
 • خط قالب

در شرکت صنایع آلومینیوم ماندگار، در صورت امکان این عیوب به طور خودکار و بدون درخواست مشتری در مراحل عملیات مکانیکی سطحی در ایستگاه های پولیش و براش حذف شده و یا تخفیف می یابند.

از طرف دیگر این دستگاه ها نقش مشخصی در ایجاد طرح های مختلف بر روی پروفیل ها ایفا می کنند.

پولیش

براش